kredyty mieszkaniowe, kredyty samochodowe, kredyty oferty
Osób online:

Formy prowadzenia działalności gospodarczej BIZNES PLAN: Jak napisać biznesplan? Biznes dla Ciebie. Twój biznes plan
Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

4 października 2007 Autor: NBPortal.pl

Czym różni się spółka cywilna od spółki jawnej czy partnerskiej? Dlaczego jedne przedsiębiorstwa działają jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a inne jako akcyjne? W odpowiedziach na te pytania pomóc może zaprezentowana poniżej charakterystyka poszczególnych form prowadzenia biznesu.

Każdy, kto wykonuje jakąkolwiek działalność gospodarczą musi ją prowadzić w jednej z następujących form prawnych:

  • indywidualna działalność gospodarcza,
  • spółka cywilna,
  • spółka jawna,
  • spółka partnerska,
  • spółka komandytowa,
  • spółka komandytowo-akcyjna,
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółka akcyjna.

Poniżej omówimy każdą z tych form.

Indywidualna działalność gospodarcza

Najbardziej popularna jest oczywiście indywidualna działalność gospodarcza, czyli przedsiębiorstwo jednoosobowe. Podstawę prawną jego funkcjonowania stanowią przepisy Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. oraz Kodeksu cywilnego (poza częścią dotyczącą spółek).

Indywidualną działalność gospodarczą prowadzić mogą osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i nie zostały ograniczone w swojej zdolności do czynności prawnych, czyli do nabywania praw i zaciągania zobowiązań.

Podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej nie wiąże się ze spełnieniem jakichkolwiek wymagań kapitałowych (nie jest określona minimalna wielkość kapitału). Niewątpliwą zaletą tej formy prowadzenia działalności gospodarczej jest również relatywnie łatwe jej rozpoczęcie - niezbędny jest wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, uzyskanie w Urzędzie Statystycznym numeru identyfikacyjnego REGON oraz otwarcie rachunku bankowego. Podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej należy również zgłosić we właściwym urzędzie skarbowym, aby uzyskać Numer Identyfikacji Podatkowej oraz wskazać wybraną formę opodatkowania. Konieczne jest również zgłoszenie do systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w ZUS oraz w Państwowej Inspekcji Pracy i - ewentualnie - Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Prowadzenie przedsiębiorstwa jednoosobowego w największym stopniu pozwala na samodzielne zarządzanie i ustalenie podziału obowiązków oraz na dokonywanie zmian związanych z profilem działalności czy kapitałem firmy. Zaletą jest również prostota rozliczeń finansowo-księgowych - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą rozliczać się z Urzędem Skarbowym na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub korzystać ze zryczałtowanych form opodatkowania. Istotną wadą przedsiębiorstw jednoosobowych jest natomiast fakt, iż ich właściciele odpowiadają w sposób wyłączny i bez ograniczeń za zobowiązania firmy zarówno majątkiem przedsiębiorstwa, jak również majątkiem osobistym.

Przedsiębiorstwa indywidualne często przekształcane są po pewnym czasie funkcjonowania w inne formy prowadzenia działalności gospodarczej, czyli spółki, które podzielić można na cywilne (inaczej spółki prawa cywilnego) i handlowe.

Spółki cywilne

Regulację prawną spółek cywilnych stanowią art. 860-875 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z kodeksem, zawierając umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, a w szczególności przez wniesienie wkładów. Wkładem mogą być własności, inne prawa albo świadczenie usług.

Utworzenie spółki cywilnej wymaga zawarcia przez wspólników pisemnej umowy, nie musi być ona jednak spisywana w obecności notariusza. Zawiązanie spółki cywilnej musi być zgłoszone w urzędzie gminy, gdzie wspólnicy (a nie spółka) zostaną wpisani do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Spółka powinna również otrzymać w Urzędzie Statystycznym numer REGON, a w urzędzie skarbowym - NIP.

Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i nie jest przedsiębiorstwem - przedsiębiorcami są natomiast wspólnicy spółki. Każdy z nich jest w równym stopniu uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki, o ile w umowie spółki nie zostanie zaznaczone, że delegowany jest do tego jeden ze wspólników lub osoba trzecia. Wspólnicy uprawnieni są również do równego udziału w zyskach i stratach spółki, jeśli w umowie spółki nie zostanie zapisany inny podział. Za zobowiązania spółki cywilnej wspólnicy odpowiadają solidarnie, całym swoim majątkiem.

Działalność gospodarcza może być prowadzona w formie spółki cywilnej dopóki przychody netto w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych nie przekroczą wartości powodującej konieczność, zgodnie z przepisami o rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wówczas spółka cywilna musi zostać przekształcona w jedną ze spółek handlowych.

Spółki handlowe

Regulowane są przepisami Kodeksu spółek handlowych (KSH), zgodnie z którym przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo status spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. Do tego typu spółek zalicza się spółki: jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną.

następna>

Copyright 2009 MIG hosting | Kolorowanki | Kontakt

oferty kredytowe, kredyty mieszkaniowe

kredyty mieszkaniowe, kredyty hipoteczne, banki, giełda, nieruchomości