kredyty mieszkaniowe, kredyty samochodowe, kredyty oferty
Osób online:

Słownik pojęć bankowych

Słownik pojęć bankowych

A vista - rachunek bankowy z którego wypłaty realizowane są na każde żądanie

Akredytywa - dokument , na podstawie którego bank otwiera klientowi w jednym ze swoich oddziałów lub w banku- korespondencie - kredyt na określony czas i w określonej wysokości

Aktywa - ogólnie pojęty majątek w formie pieniądza należący do danego podmiotu gospodarczego i mogący przynosić zysk

Amortyzacja - proces przenoszenia wartości majątku trwałego na wyrób uzyskany przy jego pomocy, rozłożenie obciążenia finansowego w czasie aż hdo chwili jego całkowitego wygaśnięcia

Analityka - konto analityczne, konto nie zawierające kont podrzędnych, w jego skład mogą wchodzić rachunki określonego typu

Aneks - korekta, uzupełnienie, np.aneks do umowy o kredyt

Asygnata - dokument księgowy używany w banku, będący podstawą do pobrania pieniędzy

Awal - czynność w wyniku której osoba trzecia (inna niż trasat, trasant lub indosant) gwarantuje terminowy wykup weksla handlowego.

Bank spółdzielczy - instytucja finansowa kredytująca małe oraz średnie przedsiębiorstwa i udzielająca pożyczek

Bankomat - automatyczny kasjer wyspecjalizowany komputer służący do wypłacania gotówki i przyjmowania depozytów

Beneficjent - osoba będąca adresatem, odbiorcą środków (obdarowany)

Bezgotówkowy - rodzaj rozliczeń finansowych dokonywanych bez udziału fizycznego pieniądza

Bilans - sporządzony okresowo i mający formę dwustronnego zestawienia spis wszystkiego co dane przedsiębiorstwo posiada (aktywa) w wszystkiego co winne jest innym (pasywa)

Bilon - metalowe monety o niskim nominale

Biznes plan - dokument opracowany przez menedżerów zawierający cele i zamierzenia przedsiębiorstwa (na co najmniej 5 lat)

Bon skarbowy - papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa za pośrednictwem NBP

Cash flow - różnica pomiędzy wysokością bieżących przychodów i wysokością bieżących wydatków

Cena - wartość rynkowa dobra lub usługi

Cesja - przeniesienie praw własności na inną osobę

Czek - polecenie wypłaty osobie wymienionej na czeku lub okazicielowi

Data transakcji - dzień w którym zawarto transakcję

Data waluty - data od której naliczane są odsetki

Debet - ujemne saldo rachunku depozytowego, przekroczenie stanu rachunku (konta)

Depozyt - środki pozostawione w banku, oddane do przechowania

Dyskonto - różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną rynkową, zysk otrzymywany z góry, operacja w ramach której bank odkupuje przedstawiony przed terminem płatności weksel handlowy dokonując odpowiednich potrąceń

Dywidenta - część zysków danej spółki akcyjnej należna każdemu z akcjonariuszy

Działalność gospodarcza - ogół działań w sferze produkcji oraz wymiany dóbr i usług, poprzez które ludzie zaspakajają swoje potrzeby.

Egzekucja - proces odzyskiwania utraconych środków w wyniku zerwania umowy

Ekspozytura - placówka banku

Emitent - instytucja udostępniająca np. papiery wartościowe nabywcom, będąca ich właścicielami

Factoring - forma krótko lub średnioterminowego finansowania, umowa na mocy której wyspecjalizowana instytucja finansowa, zwana factorem kupuje prawa do wszystkich wierzytelności swojego klienta

Faktura - opatrzony datą dokument wydawany kupującemu przez sprzedającego ze wskazaniem na nazwę oraz inne dane wyróżniające sprzedawcy i nabywcy

Faktura pro forma - rodzaj kosztorysu, który sprzedawca sporządza przed zawarciem umowy celem poinformowania kupującego o dokładnych cenach oferowanych towarów

Finansowanie - zbiór metod i środków regulowania płatności stosowanych w trakcie realizacji projektu o charakterze ekonomicznym

Gotówka - środki płatnicze na które składają się monety i banknoty

Hipoteka - dokument tożsamości dla nieruchomości

In blanco - dokument nie zawierający istotnych danych, kwoty, daty ważności, danych personalnych

Inflacja - proces dostosowania monetarnego do napięć powstałych w danym środowisku społeczno-ekonomicznym, przejawiający się wzrostem ogólnego poziomu cen i deprecjacją (zmniejszeniem wartości) pieniądza

Inkaso - ściąganie należności przez wierzyciela

Inkasować - pobierać pieniądze

Inwestycja - nabycie środków produkcji, nabycie kapitału w celu osiągnięcia zysku, spożytkowanie dochodu na powiększenie majątku produkcyjnego

Joint venture - jedna z instytucjonalnych form międzynarodowej współpracy gospodarczej (produkcyjnej, handlowej, usługowej)

Kapitalizacja - proces dopisania odsetek zapadłych do kapitału podstawowego, od którego te odsetki pierwotnie naliczono

Kapitał pieniężny - wartość pieniężna elementów składających się na środki produkcji

Karta debetowa - umożliwia dokonywanie płatności tylko do wysokości stanu konta Klienta

Karta kredytowa - karta emitowana przez bank lub inną instytucję finansową, uprawniającą posiadacza do dokonywania zakupów towarów i usług na kredyt w sklepach hotelach restauracjach, klient może przekraczać stan konta, czyli w praktyce może zaciągać kredyt

Karta płatnicza - karta emitowana przez bank lub inną instytucję finansową, uprawniającą posiadacza do dokonywania zakupów towarów i usług w formie bezgotówkowej

Porównaj oferty kredytów mieszkaniowych, kredytów hipotecznych i gotówkowych różnych banków

SPA hotele

Jak znaleźć i kupić mieszkanie

 

Kontrahent - partner w interesach, osoba z którą dokonuje się operacji gospodarczych

Kredyt - akt zaufania polegający na wymianie dwóch świadczeń rozdzielonych w czasie: dóbr lub środków płatniczych w zamian za obietnicę lub perspektywę spłaty lub zwrotu

Kredyt inwestycyjny - kredyt na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, których celem jest stworzenie nowych lub rozwój istniejących podmiotów gospodarczych,

Kredyt konsumpcyjny - przyznawany prywatnym nabywcom dóbr konsumpcyjnych kredyt umożliwiający im gotówkową zapłatę za te dobra.

Kredyt obrotowy - na bieżące potrzeby związane z działalnością gospodarczą udzielany w rachunku kredytowym - podmiotom gospodarczym, dla których kredyt stanowi źródło finansowania działalności bieżącej. Wykorzystanie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach określonych w umowie o kredyt. Kredyt ten może mieć charakter odnawialny. Odnowienie kredytu następuje na podstawie wniosku kredytowego i po zawarciu nowej umowy o kredyt,

Kredyt w rachunku bieżącym - udzielany podmiotom gospodarczym o wysokim poziomie zdolności kredytowej, posiadającym w Banku rachunek bieżący. Poziom zadłużenia jest zmienny w ramach określonej w umowie o kredyt górnej granicy kredytowania. Każda spłata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą częścią tego kredytu.,

Księgowanie - dokonywanie zapisów księgowych w księgach rachunkowych

Kurs walutowy - stosunek wymienny dwóch walut

Leasing - umowa na mocy której firma leasingowa (leasingodawca) daje klientowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania pewnego dobra na określony czas w zamian za co leasingobiorca uiszcza okresowe opłaty

List kredytowy - list polecający, którym bank uwiarygodnia swojego klienta, aby umożliwić mu lub innej wymienionej osobie pobranie gotówki w oddziale tego banku

Lokata - dokonywana przez posiadacza kapitału operacja finansowa, rodzaj inwestycji, dla otrzymania zysku w postaci odsetek od depozytu

Majątek trwały - ogół dóbr nabytych lub wytworzonych przez przedsiębiorstwo w celu ich długookresowego wykorzystania w prowadzonej działalności.

Marketing - działania rynkowe zmierzające do maksymalnej sprzedaży produktu w krótkim lub długim odcinku czasu

Marża - określona w formie punktów procentowych wartość doliczana do bazowej stopy procentowej w celu wyznaczenia stopy procentowej (zysku)

Monit - wezwanie do zapłaty

Nadwyżka finansowa - saldo rachunkowe, czyli różnica między wartością produkcji i wysokością obciążeń finansowych

Należności - aktywa wynikające z rozliczeń z odbiorcami

Narzut - patrz: marża

Nominał - wartość wyjściowa, zwykle określona na stałe np. wartość papieru wartościowego czy banknotu

Obligacja - instrument pożyczkowy, papier wartościowy w którym emitent stwierdza że jest dłużnikiem wobec właściciela obligacji (wierzyciela) i zapłaci kwotę oraz ustalone oprocentowanie w sposób i terminie określonym w obligacji

Odsetki - forma zysku, zwykle naliczana wg ustalonej stopy procentowej od kwoty kapitału

Operacja pieniężna - operacja finansowa dotycząca gotówki, zbywalnych papierów wartościowych, rachunków depozytowych

Osoba fizyczna - osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych

Osoba prawna - jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną

Oszczędzanie - przeznaczenie dochodów na lokatę terminową lub bezpośrednie inwestycje

Otwarcie kredytu - umowa precyzująca warunki udzielonego przez bank zobowiązania do przekazania klientowi sumy, którą on wykorzysta w zależności od zaistniałych potrzeb

Pasywa - pozycja w bilansie podmiotu gospodarczego, obrazująca zródła finansowania składników majątkowych

Persaldo - to saldo sald czyli saldo MA i WN

Pieniądz - szeroko rozumiany środek płatniczy

PIN - Prywatny Numer Identyfikacyjny

Plan kont - jednolity zestaw kont służący do prowadzenia zapisów ksiegowych wraz z komentarzem określąjącym jakie rodzaje zderzeń gospodarczych mogą one zawierać

Płatnik - osoba zobowiązana do obliczenia i uiszczenia podatku, termin ten odnosi się zarówno do osoby prywatnej jak i fizycznej

Płatność - czynność w wyniku której podmiot ekonomiczny wygasza dług.

Płynność - wskaźnik na podstawie bilansu przedsiębiorstwa określa istniejący w danej chwili stosunek długów krótkoterminowych do całości kapitału obrotowego

Podatek - obowiązkowe świadczenie pobierane przez państwo i samorządy lokalne bez żadnego bezpośredniego świadczenia wzajemnego na rzecz podatnika

Podmiot gospodarczy - osoba prawna, osoba fizyczna, oraz nie posiadająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą

Poręczenie - gwarancja udzielona przez osobę która zapewnia przejęcie zobowiązania ciążonego na innej osobie w sytuacji gdy osoba ta nie wywiąże się z niego

Poręczyciel - gwarant udzielający gwarancji

Pożyczka - umowa na mocy której jedna osoba przekazuje drugiej osobie na pewien czas prawo do użytkowania określonego dobra lub do dysponowania określoną sumą pieniędzy

Procent - cena usługi świadczonej przez pożyczkodawcę na rzecz pożyczkobiorcy, który nabywa w zamian za prawo do korzystania z pewnej sumy pieniędzy w określonym czasie

Produkt bankowy - jednolity wyraźnie wyodrębniony pod względem formalnym i cenowym, składnik oferty bankowej

Prolongata - przedłużenie, odłożenie spłaty części lub całości zobowiązania na określony okres

Prowizja - patrz: marża

Przeksięgowanie - przeniesienie zapisu z jednego rachunku na inny

Przelew - środek płatności, operacja w której na polecenie klienta bank przekazuje pewną sumę z jego konta na inne konto

Rachunek bankowy - rachunek prowadzony przez bank na podstawie umowy zawartej między nim i klientem

Rachunek bieżący - umowa zawarta między dwiema stronami, które postanawiają, że przez pewien okres wszystkie operacje wzajemnych rozliczeń będą ujmowane na jednym rachunku

Rata - część należności zwracanej bankowi w wyniku jej rozłożenia w czasie

Redyskonto - operacja w ramach której bank centralny dyskontuje weksle przedłożone przez bank handlowy i już przezeń dyskontowane

Rentowność - wyrażona za pomocą wskaźników finansowych zdolność ulokowanego lub zainwestowanego kapitału do wytworzenia dochodu

Rewident księgowy - osoba której powierzono zadanie kontroli księgowo-finansowej danego przedsiębiorstwa i co się z tym wiąże obowiązek poinformowania o jej wynikach zarządu

Rezerwa celowa - zawiązywana przez bank na pokrycie przyszłych wydatków związanych z możliwością nie spłacenia wierzytelności przez kredytobiorcę

Rezerwa obowiązkowa - środki odprowadzane do NBP z tytułu posiadanych przez bank depozytów, jej wielkość zależy od wielkości oraz struktury depozytów

Rozliczenia dewizowe - dokonywane za pośrednictwem banków lub innych instytucji mających uprawnienia do międzynarodowego obrotu dewizowego w formie kart płatniczych, poleceń wypłaty, weksli, inkasa, akredytywy oraz skupu i sprzedaży walut

Rozliczenia pieniężne - rozliczenia polegające na przemieszczaniu zasobów pieniężnych i niepieniężnych między rozliczającymi się jednostkami którymi mogą być osoby prawne lub fizyczne

Saldo - stan rachunku lub konta WN - saldo winien (ujemne), MA saldo ma (dodatnie)

Saldo rachunku - wysokość salda debetowego lub kredytowego na rachunku bankowym w danym momencie

Skrytka sejfowa - specjalne miejsce w banku w którym depozytariusz może przechowywać różne cenne przedmioty

Stopa procentowa - oprocentowanie wyrażone w procentach w jakiejś skali najczęściej w skali roku

Storno - anulowanie błędnego zapisu księgowego

Strata - ujemny wynik finansowy

Syntetyka - konto syntetyczne, konto zawierające sumę zapisów na kontach podrzędnych (analitycznych)

Transfer - przekazywanie pieniędzy, zwykle za pośrednictwem banku,

Transza - część np. zaciągniętego kredytu wynikająca z rozłożenia wypłaty w czasie

Tytuł prawny - dokument poświadczający posiadanie praw

Upadłość - orzeczone przez sąd rozwiązanie spółki, która zaprzestała płacenia długów

Usługi - świadczenia przyczyniające się do zaspokojenia indywidualnych lub zbiorowych potrzeb w inny sposób niż poprzez transfer własności dobra materialnego

Waluta (obca) - pieniądz analizowany w relacji do innych jednostek pieniężnych

Weksel własny - dokument poprzez który wystawca zobowiązuje się do wypłaty wskazanej osobie lub na jej zlecenie określonej sumy w ustalonym terminie

WIBID - średnia cena jaką bank gotów jest zapłacić za pozyskiwany depozyt na rynku międzybankowym w Polsce.

WIBOR - średnia stopa procentowa oferowana przy dawaniu lokaty innemu bankowi na rynku międzybankowym w Polsce.

Wierzyciel - osoba, która na mocy zobowiązania dłużnika może żądać od niego wykonania określonego świadczenia, jeżeli umowa dotyczy pożyczki pieniężnej, pożyczkodawca (wierzyciel) ma prawo domagać się od pożyczkobiorcy spłaty należności.

Wierzytelność - prawo do domagania się i skorzystania ze świadczenia rzeczowego lub pieniężnego.

Windykacja - proces dochodzenia przez bank należności postawionej w stan natychmiastowej wymagalności

Własność - prawo związane z posiadaniem danej rzeczy przez osobę fizyczną lub prawną

Wycena - określenie stanu posiadania walut obcych w walucie krajowej wg aktualnego kursu

Wyciąg - informacja o stanie rachunku

Wynik finansowy - różnica między przychodem osiągniętym w określonym czasie a kosztami uzyskania tego przychodu

Wypłacalność - zdolność podmiotu do wywiązywania się z zobowiązań której źródłem jest całość posiadanych zasobów składających się na jego majątek

Zaliczka - zapłata uiszczona z góry pokrywająca część przyszłej należności

Zastaw - przedmiot ruchomy należący do dłużnika i zdeponowany przez niego u wierzyciela w ramach zabezpieczenia długu

Zdeponować - pozostawić w depozycie

Zdolność kredytowa - zdolność kredytobiorcy do terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami

Zobowiązania płatnicze - zbiór długów krótko, średnio, długoterminowych zaciągniętych przez przedsiębiorstwo, co oznacza, że są to sumy, których spłacenia będą domagali się wierzyciele

Zysk - dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa

Zyskowność - zdolność danego przedsiębiorstwa do osiągania zysku

Żyrant - gwarant, poręczyciel

Inwestor jednosesyjny


Autor: Bernstein Jake

W książce wyczerpująco omówiono wiele metod i systemów gry, które pozwalają osiągnąć maksymalne korzyści z inwestowania w obrębie jednej sesji. Jak wykazano, na coraz bardziej zmiennych rynkach kontraktów terminowych inwestowanie jednosesyjne ma dużą przewagę nad inwestowaniem pozycyjnym.
Inteligentny inwestor

Autor: Benjamin Graham

Obecne wydanie INTELIGENTNEGO INWESTORA to najważniejsza książka, jaką kiedykolwiek przeczytasz o osiąganiu zamierzonych celów finansowych. Jasno przedstawia podstawy, niezwykle skutecznego i popularnego podejścia do inwestowania.

Copyright 2009 MIG hosting | Kolorowanki | Kontakt

oferty kredytowe, kredyty mieszkaniowe

kredyty mieszkaniowe, kredyty hipoteczne, banki, giełda, nieruchomości