kredyty mieszkaniowe, kredyty samochodowe, kredyty oferty
Osób online:

Słownik pojęć rynku walutowego (FOREX)

Słownik pojęć rynku walutowego FOREX

Zobacz również:

Arbitrage - arbitraż - handowanie jednocześnie na dwóch (lub wiecej) rynkach lub podobnymi produktami na tym samym rynku w celu zwiększenia zysku

Cash Market - rynek pieniężny - rynek, na którym można dokonywać fizycznego zakupu i sprzedaży walut

Convertible Currency - waluta wymienialna - waluta, która może zostać wymieniona na inną walutę lub złoto bez zezwolenia banku centralnego

Counterparties - przeciwne strony transakcji

Cross Rate - kursy krzyżowe - kursy wymiany, które nie obejmują dolara amerykańskiego

Day Trading - dzień handlowy - wyznacza czas otwarcia i zamknięcia tej samej pozycji lub kilku z nich w ciągu jednego dnia handlowego.

Delta - dla opcji, nazywana także neutralnym wskaźnikiem transakcji hedgingowej. Wyraża oczekiwaną zmianę w cenie opcji, daną jednojednostkową zmianę ceny kontraktu zasadniczego

Derivative - pochodne - instrumenty pochodne, takie jak kontrakty terminowe (futures) i opcje, których wartość jest wyprowadzana z podstawowych papierów wartościowych zawierających obligacje, weksle, dewizy i akcje zwykłe

Discount - zniżka obniżająca cenę spotową, kontraktów miejscowych, np. zniżka kontraktu terminowego

Dollar Rate - kurs dolara - pojawia sie kiedy różne ilości walut obcych są wyceniane wobec jednej jednostki dolara amerykańskiego, niezależnie od tego gdzie przebywa dealer lub w jakiej walucie wymaga kursu wymiany, głównym wyjątkiem jest para GPB/USD, gdzie funt jest wyceniany w jednostkach dolara amerykańskiego wobec funta brytyjskiego

ERM - Exchange Rate Mechanism - Mechanizm Kursu Wymiany

Eurobond - euroobligacja - sprzedawane na rynku euroobligacji papiery wartościowe wydane przez międzynarodowe korporacje lub rząd na zewnątrz kraju, w którego walucie został zaciągnięty dług, w walucie tego kraju

Eurodollar - dolar przechowywany poza granicami USA i zdeponowany przez osobę (lub bank) nie będąca rezydentem USA, więc nie podlegający ograniczeniom Rezerwy Generalnej, używany głównie do handlu w Europie

European Currency Unit - europejska jednostka walutowa - jednostka walutowa używana wewnątrz Unii Europejskiej, która jest definiowana sumą ilości walut poszczególnych krajów członkowskich unii, tak że jej wartość zmienia się pod względem innych walut, np. dolara amerykańskiego

Exchange Control - kontrola dewizowa - przepisy rządowe ograniczające lub zabraniające pewnego rodzaju transakcji obejmujących zakupy z zagranicy, wypłatę odsetków i dywidend za granicę oraz inwestowanie za granicą

Exchange Rate Depreciation - deprecjacja kursu walutowego - spadek wartości danej waluty względem jednej lub większej ilości walut, szczególnie w odpowiedzi na naturalnś podaż na rynku, a nie na jej oficjalnś deprecjację

Exchange Rate Risk - ryzyko wymiany walutowej - strata, która może mieć miejsce na skutek zmian kursów walut

Exposure - ryzyko finansowe ponoszone przez przedsiębiorstwo, które może być klasyfikowane na podstawie Ľródła lub przyczyny. Ryzyko walutowe jest ponoszone względem ryzyka wymiany walutowej

Fed - Rezerwa Federalna - skrót systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, w kontekście amerykańskim odnosi się najczęściej do zarzśdu lub Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, a w kontekście wymiany walutowej odnosi się to zazwyczaj do Banku

Figure - liczba - w slangu dealerskim oznacza "00" i oznacza poziom kursów walutowych

Fixed Exchange Rate - stały kurs wymiany - oficjalny kurs waluty wystalany przez władze dla jednej lub więcej par walut, w praktyce nawet stałym kursom wymiany pozwala się na fluktuacje pomiędzy ustalonym dolnym i górnym punktem interwencji

Flat / Square - stawka jednolita, wyrównywać pozycję - jeżeli dana waluta nie podlegała obrotowi handlowemu lub jeżeli wcześniejsza transakcja została odwrócona tworzśc w ten sposób pozycję neutralnś (flat)

Floating Exchange Rate - płynny kurs waluty - powstaje, kiedy wartość waluty zmienia sie pod wpływem popytu i podaży

Forex - skrót oznaczający foreign exchange, czyli wymianę walutową, także FX

Forward Points - punkty terminowe - różnica stóp procentowych pomiędzy dwoma walutami wyrażona w punktach kursu wymiany te punkty terminowe dodawane lub odejmowane od kursu miejscowego dają kursy terminowe lub całościowe

Forward Rate - terminowy kurs wymiany - kurs, po którym kontrakt walutowy jest otwarty dzisiaj - do wykonania w późniejszym terminie

Futures - kontrakty terminowe - kontrakty dajśce obowiśzek zakupu lub sprzedaży aktywów po ustalonej cenie w przyszłości

GTC - Good Till Cancelled - ważne do odwołania - zamówienie powierzone dealerowi w celu zakupu lub sprzedaży po ustalonej cenie, przechowywane do momentu odwołania zamówienia

Hard Currency - twarda waluta - waluta, po której oczekuje się stabilności lub wzrostu wartości względem innych walut

Hedging - transakcja hedgingowa - transakcja hedgingowa chroni aktywa lub pasywa (zobowiśzania) przeciwko wahaniom kursów walutowych

IMF - International Monetary Fund - Międzynarodowy Fundusz Monetarny

In-the-Money - w pieniądzu, w cenie - w opcjach kupna, sytuacja kiedy cena wyjściowa jest niższa niż cena kontraktu zasadniczego, w opcjach sprzedaży, kiedy cena wyjściowa jest wyższa niż cena kontraktu. Opcje "w pieniądzu" są to najdroższe opcje, ponieważ premia zawiera wartość wewnętrzną

Initial Margin - margines poczśtkowy - wpłata wymagana zanim klient przystśpi do dokonywania transakcji handlowych

Intrinsic Value - wartość wewnętrzna - dla opcji kupna i sprzedaży "w pieniądzu" różnica pomiędzy ceną wyjściową a ceną kontraktu zasadniczego

Leads and Lags - proces przyspieszania (leads) lub zwalniania (lags) płatności lub rachunków wymiany walutowej, kiedy spodziewana jest zmiana kursów walut

Leverage - dźwignia finansowa - narzędzie, dzięki któremu małą sumą pieniędzy można kontrolować kontrakt o znacznie większej wartości, relacja pomiędzy kapitałem o stałym oprocentowaniu pożyczonym przez firmę a wartością zainwestowanego kapitału

LIBOR - London Interbank Offered Rate - stopa procentowa depozytów oferowanych przez banki londyńskie - stopa oprocentowania, którś banki londyńskie oferujś udzielajśc pożyczek funduszy (eurodolar) innym dużym bankom

Limit Order - zlecenie stop - zlecenie, zawierajśce restrykcje dotyczśce wykonania transakcji, kiedy rynek osiśgnie cenę wyznaczonś przez klienta, zlecenie zostanie wykonane

Lombard Rate - stopa lombardowa - oprocentowanie pożyczek udzielanych bankom handlowym wyznaczone przez niemiecki Bundesbank, utrzymywane zazwyczaj na poziomie o 0,5% wyższym niż stopa dyskontowa.

Long Position - spekulować na zwyżkę, zakupić walutę - pozycja, w której klient właśnie dokonał zakupu waluty, której dotychczas nie posiadał

Porównaj oferty kredytów mieszkaniowych, kredytów hipotecznych i gotówkowych różnych banków

SPA hotele

Jak znaleźć i kupić mieszkanie

 

Lot - kontrakt na rynku FOREX opiewający, zazwyczaj na 50-100 000 USD przy wykorzystaniu dźwigni finansowej

Margin - margines, depozyt zabezpieczający - pieniądze lub gwarancja wpłacana przez klienta zamierzającego handlować jako zabezpieczenie wypłacalności

Maturity - data zapadalności - data wyznaczona jako termin płatności

Not Held Basis Order - zlecenie, przy którym cena może osiągnąć, a nawet przekroczyć wybrany przez klienta poziom, ale zleceniodawca nie jest odpowiedzialny, jeżeli nie został wykonany

Offer - oferta - kurs, za który dealer zgłasza chęć sprzedaży lub kupna waluty podstawowej

One Cancels Other (OCO) Order - zlecenie likwidacji pozycji - wykonanie jednego zlecenia automatycznie likwiduje poprzednie

Open Position - otwarta pozycja - jakakolwiek transakcja, która nie została uregulowana przez dostarczenie płatności lub odwrócona przez jej równowartość lub przeciwną transakcję o tej samej dacie ważności

Option - opcja - prawo, ale nie obowiśzek zakupu lub sprzedaży aktywów takich jak waluty, przed lub dokładnie w wyznaczonym dniu

Out-of-the-Money - poza pieniądzem, nie w cenie - w opcjach kupna, sytuacja kiedy cena wyjściowa jest wyższa niż cena kontraktu zasadniczego, w opcjach sprzedaży, kiedy cena wyjściowa jest niższa niż cena kontraktu

Outright Forward - całkowity kontrakt terminowy - transakcja wymiany walutowej obejmujśca zakup lub sprzedaż walut do uregulowania wyznaczonego dnia w przyszłości

Outright Rate - kurs całkowity - terminowy kurs wymiany w transakcji wymiany walutowej

Over-the-Counter Transaction (OTC) - transakcja zaaranżowana poprzez bezpośrednia negocjację, zazwyczaj przez telefon, a nie na giełdzie

Overnight Trading - handel przez noc - odnosi się do zakupów i sprzedaży dokonywanych pomiędzy 9.00 wieczorem i 7.00 rano

Point - punkt - 0.0001 za jednostkę, dla przykładu, jeżeli GDP/USD wynosi 1.6220, to 1.6219 wynosi jeden punkt mniej

Political Risk - ryzyko polityczne - potencjalne ryzyko straty, które pojawia się pod wpływem zmian polityki rzśdowej

Premium - premia - na rynku opcji, cena opcji sprzedaży lub kupna, którą kupujący początkowo musi zapłacić sprzedawcy opcji

Price Risk (Market Risk) - ryzyko cenowe (ryzyko rynkowe) - ryzyko spadku wartości rynkowej zagranicznych inwestycji (mierzonych w walucie krajowej inwestora) spowodowane niekorzystnymi zmianami wartości waluty, w której dokonywano inwestycji

Principal - zleceniodawca - przeciwna strona kontraktu, która sprzedaje lub kupuje waluty na swój własny rachunek, jako przeciwieństwo brokera, który wprowadza kupującego lub sprzedającego i odwrotnie

Purchasing Power Parity - równowartość siły nabywczej - propozycja, która na dłuższś metę zmienia kurs wymiany dwóch walut jako rezultat różnic pomiędzy względnymi wartościami wskaźnika inflacji w dwóch rozważanych krajach

Put - opcja/prawo sprzedaży - na rynku opcji, kupujścy opcję/prawo sprzedaży ma prawo do otwarcia pozycji sprzedaży kontraktu zasadniczego po cenie wyjściowej zanim ważność opcji wygaśnie: sprzedajścy opcji/prawa sprzedaży zobowiśzuje się do podjęcia transakcji kupna w kontrakcie po cenie wyjściowej, jeżeli kupujścy chce zrealizować opcję/prawo sprzedaży

Resistance - linia, próg oporu - poziom cenowy, na którym można by się spodziewać na podstawie analiz technicznych, nastśpi masowa sprzedaż, poziom linii oporu jednej waluty jest poziomem wsparcia dla drugiej

Risk Neutrality - neutralizacja ryzyka - postawa, w której nie unika się ani nie poszukuje większego ryzyka, ale akceptuje sie jego wzrost

Rollover - przedłużenie okresu kredyty/spłaty długu - następuje w sytuacji, gdy uregulowanie transakcji jest odroczone do kolejnej daty płatności na podstawie różnicy oprocentowania dwóch walut

Settlement - uregulowanie rachunku, rozliczenie - właściwa wymiana podstawowej waluty na innś pomiędzy zleceniodawcś, a klientem

Short - sprzedawać/spekulować na zniżkę - pozycja rynkowa, gdzie klient sprzedał walutę, której jeszcze nie posiadał,

Soft Currency - słaba waluta - waluta, po której można spodziewać się spadku wartości względem innych walut, lub której kurs musi być wspierany przez interwencje banku centralnego lub organy kontrolujśce wymianę walutowś

Speculation - spekulacja - kupno lub sprzedaż waluty w oczekiwaniu na zmianę kursu, która przyniosłaby zysk albo na tym samym rynku, albo pomiędzy dwoma różnymi rynkami, np. rynkiem pieniężnym forex, a rynkiem instrumentów pochodnych

Spot - cena spot, cena natychmiastowa - spot oznacza, że data uregulowania transakcji wyznaczona jest dwa dni póĽniej

Spread - widełki, rozpiętość cenowa - różnica pomiędzy cenami kupna i sprzedaży

Stop Loss Order (or Stop) - zlecenie stop, zatrzymania straty - zamówienie kupna lub sprzedaży, kiedy zostanie osiśgnięta wyznaczona cena, powyżej lub poniżej ceny, która istniała, kiedy zamówienie było składane

Strike Price - cena wyjściowa w kontraktach opcyjnych - dla opcji/prawa kupna, wyznaczona cena, za którś kupujścy ma prawo nabyć kontrakt zasadniczy

Structural Hedging - strukturalna transakcja hedgingowa - proces redukowania lub eliminowania wyeksponowania waluty poprzez mieszanie należności i płatności dla każdej waluty lub grupy walut w celu zminimalizowania wyeksponowanej wartości netto

Support - poziom, punkt wsparcia - poziom cenowy, kiedy oczekuje się masowego kupowania

Swap - wymiana, zamiana, transakcja swapowa - umowa pomiędzy dwoma stronami w celu wymiany serii przyszłych płatności; w transakcjach swapowych walutowych, wymiana płatności (przepływ pieniędzy) odbywa sie w dwóch walutach, jedna z nich jest często dolar amerykański

Swift - System SWIFT - The Society for Worldwide International Fund Transfers (lub Financial Telecommunications) jest to międzynarodowy system do przesyłania funduszy lub wiadomości elektronicznych usytuowany w Belgii i Holandii

Technical Analysis - analizy techniczne - analizy działań rynkowych dokonywane za pomocś obserwacji wykresów, średnich ruchomych, wolumenu (wielkości) obrotów, odsetków, oscylatorów, formacji i innych wskaĽników technicznych

Thin Trading - rynek niskich obrotów/zastoju/w stagnacji - kiedy wartość waluty kupionej i sprzedanej jest niska

Time Value - wartość czasu - na rynku opcji, wartość premii jest oparta na ilości czasu, jaki pozostał do wygaśnięcia kontraktu oraz na zmienności kontraktu zasadniczego; wartość czasu reprezentuje ilość premii w nadwyżce wartości wewnętrznej; wartość czasu zmiejsza się w miarę zbliżania sie terminu wygaśnięcia opcji i/lub jeżeli cena kontraktu zasadniczego staje sie coraz bardziej zmienna

Two-Way Price - dwu-(obu-) kierunkowa cena - kursy, w których jest podawana zarówno cena kupna jak i sprzedaży

Value Date - data ważności - data uregulowania rachunku transakcji miejscowej lub terminowej

WIBID - Warsaw Interbank Bid Rate - referencyjna stopa oprocentowania depozytów międzybankowych

WIBOR - Warsaw Interbank Offer Rate - referencyjna stopa oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym

Inwestor jednosesyjny


Autor: Bernstein Jake

W książce wyczerpująco omówiono wiele metod i systemów gry, które pozwalają osiągnąć maksymalne korzyści z inwestowania w obrębie jednej sesji. Jak wykazano, na coraz bardziej zmiennych rynkach kontraktów terminowych inwestowanie jednosesyjne ma dużą przewagę nad inwestowaniem pozycyjnym.
Inteligentny inwestor

Autor: Benjamin Graham

Obecne wydanie INTELIGENTNEGO INWESTORA to najważniejsza książka, jaką kiedykolwiek przeczytasz o osiąganiu zamierzonych celów finansowych. Jasno przedstawia podstawy, niezwykle skutecznego i popularnego podejścia do inwestowania.

Copyright 2009 MIG hosting | Kolorowanki | Kontakt

oferty kredytowe, kredyty mieszkaniowe

kredyty mieszkaniowe, kredyty hipoteczne, banki, giełda, nieruchomości